^ Nazad na vrh
Serbian English German Russian Spanish

Statut

Na osnovu Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana (”Sl. glasnik SRS” br. 24/82... 48/94) i u skladu sa odredbama čl. 6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije (“Sl. list SFRJ” 42/90...Sl.list SRJ br.73/00), Osnivačka skupština Udruženja građana - "NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA ORUŽJE SRBIJE“ Beograd, na sednici održanoj u Beogradu, dana 28.02.2006. godine, usvojila je sledeći:

 

S T A T U T

 

I UVODNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim Statutom se utvrđuje cilj i oblik udruživanja, naziv i sedište, uslovi i način učlanivanja, organizacija, upravljanje, zastupanje i predstavljanje, sticanje i korišćenje sredstava kao i druga pitanja od značaja za rad Udruženja.

Član 2.

Ovaj Statut sadrži odredbe o:

1.             nazivu i sedištu udruženja

2.             cilj udruženja i načinu njegovog ostvarivanja

3.             obliku udruživanja

4.             pravima, obavezama, i odgovornosti osnivača

5.             uslovima i načinu učlanjivanja, prava i obaveze članova

6.             zastupanju i predstavljanju

7.             sticanju, korišćenju i raspolaganju sredstvima

8.             načinu obaveštavanja javnosti o radu

9.             načinu odlučivanja o udruživanju u druge organizacije

10.         načinu donošenja izmena i dopuna statuta

11.         načinu donošenja odluka o prestanku Udruženja

12.         načinu raspolaganja imovinom u slučaju prestanka rada

 


II NAZIV I SEDIŠTE UDRUŽENJA

 

Član 3.

Udruženje posluje pod punim nazivom.

Naziv udruženja je:

"NACIONALNA ASOCIJACIJA ZA ORUŽJE SRBIJE “ Beograd

Član 4.

Sedište udruženja je u Beogradu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije i Crne Gore.

Član 5.

Udruženje može promeniti naziv, na osnovu odluke Skupštine, ili sedište na osnovu Odluke koju donosi Upravni odbor Udruženja.


III CILJEVI UDRUŽENJA

 

Član 6.

Udruženje je osnovano kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje fizičkih i pravnih lica.

Osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su:

·      upoznavanje i informisanje građana sa pravilima bezbednog rukovanja, nošenja, čuvanja i održavanja oružja;

·      upoznavanje i informisanje građana sa zakonskom regulativom u vezi sa oružjem;

·      edukacija građana u smislu bezbednog odnosa prema oružju radi smanjenja nestručnog korišćenja, smanjenja smrtnosti i povreda od oružja;

·      davanje inicijativa i predloga za izmenu Zakona o oružju i municiji i ostalih zakona koji se odnose na oružje u smislu liberalizacije zakonskih odredbi i pojednostavljenja procedure za dobijanje odobrenja za nabavku legalnog lovačkog i sportskog oružja;

·       pomaganje u razvoju sportskog streljaštva, lova i kolekcionarstva oružja;

·      pružanje pomoći legalnim korisnicima oružja na neprofitnoj osnovi u cilju ostvarivanja njihovih interesa, kao i predlaganje mera za poboljšanje i unapređenje njihovih prava;

·      stručna i druga pomoć legalnim vlasnicima oružja na neprofitnoj osnovi;

·      izdavanje publikacija o aktivnostima Udruženja i sa edukativnim sadržajima u skladu sa zakonom;

·      pružanje stručne pomoći organizacijama koje se bave delatnošću fizičkog obezbeđenja na neprofitnoj osnovi;

·      zalaganje za očuvanje i proširenje prava naoružanih građana.

Član 7.

Postavljene ciljeve Udruženje ostvaruje u skladu sa važećim Zakonima, a kroz saradnju sa međunarodnim institucijama i organizacijama, domaćim stručnim i drugim organizacijama koje obavljaju delatnosti vezane za naoružanje, kao i sa svim preduzećima i pojedincima koji su voljni da učestvuju u ostvarivanju tih ciljeva.

Član 8.

Udruženje je pravno lice, a to svojstvo stiče upisom u registar. Udruženje u pravnom prometu istupa u svoje ime i za svoj račun.

Član 9.

Udruženje u pravnom prometu odgovara za svoje obaveze svom svojom imovinom.

Osnivači ne odgovaraju za obaveze Udruženja.

Član 10.

Radi što potpunijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka i neposrednijeg ostvarivanja svojih prava, članovi mogu u okviru Udruženja da organizuju aktive, klubove, sekcije, agencije, filijale, predstavništva i druge oblike unutrašnje organizacije.

Pojedini delovi Udruženja mogu imati svojstvo pravnog lica, ako u njima članovi ostvaruju određena prava i raspolažu sredstvima.


IV NAČIN UČLANJIVANJA, PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA

 

Član 11.

Fizička lica koja ispunjavaju propisane uslove da mogu biti osnivači Udruženja, stiču status člana osnivanjem Udruženja, potpisivanjem pristupne izjave.

Posle osnivanja Udruženja status člana stiče se po osnovu zahteva i pristupne izjave kojom potpisnik prihvata prava, obaveze i odgovornosti člana utvrđene Odlukom o osnivanju, odnosno ovim Statutom.

Pristupna izjava sadrži naročito:

·      dokaz o izvršenoj uplati članarine i izjavu da prihvata odredbe Odluke o osnivanju, odnosno Statut Udruženja i da je upoznat sa obavezama Udruženja nastalim pre potpisivanja pristupne izjave.

Član 12.

Odluku o sticanju statusa člana donosi Upravni odbor Udruženja. Protiv odluke o odbijanju zahteva može se izjaviti žalba Skupštini Udruženja i to u roku od 8 dana, od dana prijema odluke o odbijanju zahteva.

Odluka Skupštine je konačna.

Član 13.

Udruženje može imati počasne članove.

Počasni član Udruženja može biti svaki javni, naučni, kulturni, stručni i državni radnik iz zemlje i inostranstva koji na bilo koji način doprinosi ciljevima udruženja.

Počasne članove bira Upravni odbor.

Član 14.

Član udruženja ima pravo učešća u svim oblicima aktivnosti udruženja i pravo da bira i da bude biran u organe Udruženja.

Član 15.

Svi članovi imaju pravo i obavezu da učestvuju u ostvarivanju delatnosti Udruženja i akcijama koje Udruženje organizuje.

Dužnost članova je da uredno odgovaraju obavezama prema Udruženju i da se pridržavaju odredbi Statuta i drugih donetih akata Udruženja.

Član 16.

Status člana Udruženja prestaje:

·      samovoljinim istupanjem iz Udruženja,

·      isključenjem iz Udruženja,

·      smrću člana,

·      prestankom rada Udruženja

·      trajnim gubitkom poslovne sposobnosti.

Član 17.

O istupanju iz Udruženja po sopstvenoj želji, član Udruženja je dužan da pismenim putem izvesti Upravni odbor, tj. davanjem pismene izjave o istupanju.

Član 18.

Član će biti isključen iz Udruženja:

·      ako je svojom krivicom na nezakonit način stekao svojstvo člana;

·      ako svojom krivicom pričini štetu Udruženju;

·      ako u dužem periodu iskaže neaktivnost u sprovođenju programskih obaveza u Udruženju;

·      ako svojom delatnošću narušava ugled Udruženja i postupa suprotno odredbama Statuta i odlukama Upravnog odbora;

·      ako ne ispunjava materijalne i ostale obaveze prema Udruženju

Odluku o isključenju člana donosi Upravni odbor, a protiv nje član može u roku od 8 dana podneti žalbu Skupštini Udruženja, koja donosi odluku po žalbi na prvoj sledećoj sednici Skupštine.

Odluka Skupštine je konačna.

Član 19.

Član ima pravo da:

1.             ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2.             neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;

3.             bira i bude biran u organe Udruženja;

4.             bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

1.             aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;

2.             učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;

3.             plaća članarinu;

4.             obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor i komisije.

 


V STICANJE, KORIŠĆENJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

 

Član 20.

Imovinu Udrženja čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčanim sredstvima i hartijama od vrednosti i druga imovinska prava.

Član 21.

Za ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka Udruženje pribavlja sredstva od:

·      članarine,

·      dobrovoljnih priloga,

·      poklona i zaveštanja,

·      donacija,

·      konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija,

·      od domaćih i stranih fizičkih i pravnih lica i humanitarnih organizacija,

·      svojih aktivnosti na organizovanju javnih sakupljanja sredstava, aukcija, priredbi i manifestacija u dobrotvorne svrhe;

·      prodajom usluga na tržištu;

·      drugih izvora u skladu sa Zakonom.

Član 22.

Udruženje jeste neprofitna organizacija, ali ona će stvarati profit na način opisan u prethodnom članu, ali ga neće ulagati u ponovno uvećanje kapitala već u druge društveno korisne, humanitarne i dobrotvorne aktivnosti.

Ostvarivanje prihoda namenjenih realizaciji ciljeva Udruženja vršiće se na sve Zakonom dozvoljene načine.

Član 23.

Obavljanje stručnih, finansijskih i administrativno-tehničkih poslova Udruženje može poveriti i drugoj organizaciji, ili saradnicima, sa kojima se sklapa ugovor za obavljanje ovih poslova.

Član 24.

U slučaju da Udruženje ostvari dobit, deo dobiti, odnosno višak nad rashodima raspoređuje se u obavezni rezervni fond u procentu koji utvrđuje skupština Udruženja, a ostatak se raspodeljuje u skladu sa ciljevima Udruženja.

Član 25.

Udruženje pokriva gubitak, odnosno manjak na teret obaveznog rezervnog fonda.

Ako se gubitak, odnosno manjak ne može pokriti iz obaveznog rezervnog fonda, pokriva se iz drugih fondova i sredstava za druge namene, a ako se i iz njih ne može pokriti, onda se pokreće postupak za prestanak rada Udruženja.


VI STATUSNE PROMENE

 

Član 26.

Udruženje može prestati sa radom samo na način kako je to Zakonom propisano.

Član 27.

Udruženje može odlukom Skupštine izvršiti statusnu promenu i to:

·      spojiti se sa drugim udruženjem,

·      pripojiti se drugom udruženju i

·      podeliti se na dva ili više udruženja.

Član 28.

Spajanjem dva ili više udruženja nastaje novo udruženje, a prestaju da postoje udruženja koja su se spojila.

Njuhova sredstva, prava i obaveze preuzima novo udruženje.

Član 29.

Pripojeno udruženje prestaje da postoji, a njegova sredstva, prava i obaveze preuzima udruženje kome se pripojilo.


VII UPRAVLJANJE UDRUŽENJEM I NJEGOVI ORGANI

 

Član 30.

Udruženjem upravljaju članovi i to:

·      pravna lica učestvuju u radu skupštine preko svog predstavnika (delegata) koji mora da ima pismeno punomoćje i samo članovi pravnog lica mogu predstavljati svoje pravno lice,

·      pojedinačne članove-fizička lica zastupa jedan delegat na svakih 20 pojedinaca kojeg biraju između sebe.

Član 31.

Organi Udruženja su:

Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

 

  Skupština
 

Član 32.

Skupštinu čine delegati.

Skupština udruženja:

1.             donosi Statut Udruženja;

2.             bira predsednika Skupštine;

3.             utvrđuje plan i program rada;

4.             odlučuje o statusnim promenama i prestanku Udruženja;

5.             usvaja godišnji finansijski izveštaj i izveštaj o poslovanju;

6.             donosi programe i planove razvoja;

7.             bira i opoziva članove Upravnog odbora i članove Nadzornog odbora;

8.             bira i razrešava predsednika Udruženja;

9.             donosi poslovnik o svom radu;

10.         Za vršenje određenih poslova Skupština može organizovati komisije. Odlukom o obrazovanju komisije utvrdjuje se njen delokrug i sastav.

11.         Odluku o vanrednim pravnim lekovima protiv odluka drugih organa Udruženja.

12.         Udruženje može da se udružuje u saveze, da pristupi drugom udruženju ili da se učlani u međunarodnu asocijaciju u skladu sa zakonom.

Mandat predsednika Skupštine traje četiri godine i može biti ponovo izabran.

Član 33.

Skupština se saziva po potrebi a najmanje jednom godišnje.

Skupštinu saziva predsednik Skupštine.

Skupština se saziva obavezno na zahtev Upravnog odbora, Nadzornog odbora, ili najmanje ¼ članova Skupštine, uz naznaku predmeta rasprave.

Ukoliko predsednik Skupštine ne sazove Skupštinu po zahtevu iz stava 3. ovog člana, Skupštinu može sazvati organ, odnosno oni članovi Skupštine koji su njeno sazivanje tražili.

Skupština može da zaseda ako sednici prisustvuje više od polovine članova.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.

Skupština donosi odluke o donošenju novog Statuta, ili izmenama i dopunama Statuta Udruženja dvotrećinskom većinom prisutnih članova, a odluku o prestanku rada Udruženja dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova. 

 

Upravni odbor
 

Član 34.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom.

Upravni odbor sastoji se od 9 članova, koje bira i opoziva Skupština.

Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika, podpredsednika i generalnog sekretara.

Predsednik upravnog odbora je ujedno i predsednik Udruženja.

Član 35.

Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Zamenik predsednika i generalni sekretar su ovlašćeni da u otsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupaju Udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Mandat članova Upravnog odbora je četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Mandat člana Upravnog odbora prestaje pre isteka vremena na koje je izabran:

·      ako podnese ostavku;

·      ako ga opozove Skupština Udruženja;

·      smrću;

·      trajnim gubitkom poslovne sposobnosti.

Član 36.

Upravni odbor:

1.             rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;

2.             organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;

3.             poverava posebne poslove pojedinim članovima Udruženja;

4.             po potrebi formira komisije i potkomisije kojima poverava posebne poslove;

5.             po potrebi organizuje posebne servise;

6.             donosi finansijske odluke;

7.             odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta i priprema predlog izmena i dopuna koji podnosi Skupštini na usvajanje;

8.             priprema predloge odluka za skupštinu i izvršava njene odluke;

Sednice Upravnog odbora saziva predsednik Upravnog odbora, a može da punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. 

 

Nadzorni odbor
 

Član 37.

Nadzorni odbor Udruženja je nadzorni organ koji vrši kontrolu sprovođenja Statuta i drugih opštih akata, kontrolu materijalno-finansijskog poslovanja Udruženja i stručnih službi, i nadzor nad zakonitošću rada organa upravljanja Udruženja.

Nadzorni odbor broji tri člana koje bira Skupština Udruženja iz reda svojih članova i iz reda eksperata za pojedine oblasti.

Nadzorni odbor bira iz svog sastava predsednika Nadzornog odbora.

Član 38.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini Udruženja izveštaj o pitanjima iz svog delokruga najmanje jedanput godišnje prilikom usvajanja izveštaja o radu Udruženja.

Član 39.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Rad Nadzornog odbora uređuje se poslovnikom. 

 

Odgovornost članova uprave Udruženja
 

Član 40.

Članovi Upravnog odbora odgovaraju za štetu koju svojom odlukom prouzrokuju Udruženju, ako je ta odluka donesena grubom nepažnjom ili s namerom da se šteta prouzrokuje.

Lica iz stava 1. ovog člana ne snose odgovornost ako izdvoje svoje mišljenje u zapisnik.

Član 41.

Skupština Udruženja može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom protiv članova Upravnog odbora, koji su doneli odluku kojom se nanosi šteta Udruženju na način iz stava 1. člana 40 ovog statuta.

Postupak iz stava 1. ovog člana mogu pokrenuti Upravni i Nadzorni odbor, i najmanje 10 članova Udruženja, ako Skupština na njihov zahtev ne pokrene postupak naknade štete, a u hitnim slučajevima i odmah po saznanju za prouzrokovanu štetu.

Članovi Udruženja koji uspeju sa tužbenim zahtevom u celini ili delimično imaju pravo na naknadu troškova od Udruženja.

Tužba za naknadu štete prouzrokovane Udruženju može se podići najdocnije u roku od tri godine od dana donošenja odluke.

Član 42.

Članovi Nadzornog odbora odgovorni su Udruženju, za štetu koju u vršenju ovlašćenja prouzrokuju namerno ili grubom nepažnjom.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti odgovorni za štetu prouzrokovanu odlukom Upravnog odbora, ako su za tu odluku znali ili morali znati, a o tome nisu obavestili Skupštinu Udruženja.

Odredbe statuta o odgovornosti članova Upravnog odbora shodno se primenjuju i na odgovornost članova Nadzornog odbora.

Član 43.

Sekretar Udruženja odgovara Udruženju za štetu koju prouzrokuje u vršenju ovlašćenja pod uslovima i na način određen ovim Statutom za članove Upravnog odbora. 

 

Stručne službe udruženja
 

Član 44.

Za izvršenje administrativno tehničkih, pomoćnih i njima sličnih poslova, formiraju se potrebne stručne službe Udruženja.

Prava, obaveze i odgovornost za rad zaposlenih u stručnoj službi utvrđuje Upravni odbor, a u skladu sa Zakonom i Statutom.

Sredstva za rad stručne službe opredeljuju se finansijskim planom sveke godine i to sredstva za plate, sredstva za zajedničku potrošnju, sredstva za materijalne troškove i sredstva za posebne namene.

Član 45.

Stručnom službom rukovodi Sekretar, a koga imenuje i razrešava Upravni odbor udruženja, sagalasno sa uslovima koji su utvrđeni posebnom Odlukom.

Sekretar može biti angažovan volonterski ili u stalnom radnom odnosu, a za svoj rad odgovara Upravnom odboru.

Prava, obaveze i nadležnost Sekretara udruženja određuju se posebnom Odlukom koju donosi Upravni odbor. 

 

Specijalizovani servisi
 

Član 46.

Za pružanje stručne pomoći i određenih usluga članovima Udruženja, u Udruženju se mogu organizovati određeni specijalizovani servisi.

Specijalizovane servise osniva Upravni odbor posebnom odlukom.

Za usluge specijalizovanih servisa Upravni odbor, odnosno lice koje ovlasti Upravni odbor, može utvrditi posebne naknade.

Delokrug i način rada specijalizovanih servisa uređuje se opštim aktom koji donosi Upravni odbor Udruženja.


VIII OBAVEŠTAVANJE I OPŠTA AKTA

 

Član 47.

Rad Udruženja je javan.

Predsednik Upravnog odbora Udruženja je dužan da redovno obaveštava članove i radnike Udruženja o poslovanju i finansijskom stanju Udruženja, o ciljevima, planiranim aktivnostima i realizaciji svih konkretnih akcija, i to neposredno i na sednicama organa

Udruženja, a i objavljivanjem odluka i informacija na oglasnoj tabli, putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

Član 48.

U interesu bezbednog i uspešnog poslovanja Udruženja pojedini podaci mogu se proglasiti za poslovnu tajnu o čemu na predlog upravnog odbora odlučuje skupština Udruženja.

Član 49.

Opšta akta Udruženja su: Statut, Pravilnik o sistematizaciji i Pravilnik o radnim odnosima.

Sva opšta akta donosi Skupština Udruženja.

Statut je osnovni opšti akt Udruženja i svi drugi opšti akti ne mogu biti u suprotnosti sa ovim aktom.


IX ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 50.

Udruženje se osniva na neodređeno vreme trajanja.

Udruženje prestaje :

1.             Odlukom Skupštine,

2.             Ako je Udruženju zabranjen rad iz razloga utvrđenih Zakonom,

3.             Ako se utvrdi da je Udruženje prestalo sa radom za vreme duže od godinu dana.

Okolnosti iz ovog člana Statuta utvrđuje Upravni odbor rešenjem, koje mora biti obrazloženo i daje predlog Skupštini za brisanje Udruženja iz registra.

Lice koje je obavljalo dužnost predsednika Udruženja, dužno je da u roku od 15 dana od dana prestanka Udruženja, obavesti nadležni državni organ radi brisanja iz registra.

Član 51.

U slučaju prestanka Udruženja prema odredbama ovog Statuta, ili Zakona, iz imovine će se izmiriti sve fiskalne i druge dažbine, plate zaposlenih, ugovorene obaveze, a ostatak će se raspodeliti humanitarnoj organizaciji na osnovu odluke skupštine.

Član 52.

Udruženje ima pečat i štambilj:

·      Pečat okruglog oblika